Ochrana dát 2

Register operácií pre spracovávanie osobných údajov

Nemecký zákon na ochranu dát (BDSG) ustanovuje, že isté detaily automatického spracovania osobných dát musia byť vo vhodnej forme verejne prístupné. Z tohto dôvodu udržujeme podrobný register týchto operácií. Pre základnú orientáciu sme zostavili nasledujúcu súhrnnú informáciu. V prípade, že by ste potrebovali podrobnejšie informácie, obráťte sa, prosím, na našu kanceláriu ochrany osobných údajov. V tejto kancelárii vám budú poskytnuté údaje, či boli uložené dáta týkajúce sa vašej osoby, a ak áno, potom v akej podobe.

Prosím, pozor: nasledujúce vyhlásenie sa týka celého spektra spracovaní osobných údajov našou spoločnosťou. Zvláštne poznámky týkajúce sa spracovania osobných dát na našich internetových stránkach sú k dispozícii tu.

1. Názov a adresa zodpovedného úradu
Maria Clementine Martin Klosterfrau 
Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Kolín nad Rýnom
Nemecko

Tel.: +49 221-1652-0
Fax: +49 221-1652-430

E-mail: dialog@klosterfrau-service.de
Internet: www.klosterfrau-group.de

2. Management
Dr. Stefan Koch (Chairman)
Stephan Börner
Michael Reiss
Dr. Jaana Saarteinen-Erben

3. Vedúci úradu na spracovanie informácií
Frank Roth
vedúci hlavného odboru IT

4. Kontaktné údaje úradu na spracovanie informácií
Elektronickou poštou na datenschutz@klosterfrau.de alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese

5. Zámer pre zaznamenávanie a spracovávanie údajov
Naša spoločnosť distribuuje a predáva liečivá, kozmetické prípravky a ďalší farmaceutický tovar. Osobné údaje spracovávame na tento hlavný účel. Súčasne spracovávame údaje z poverenia ďalších obchodných spoločností vrátane všetkých spoločností skupiny Klosterfrau. Spracovanie dát potom prebieha na ich účely a na ich zodpovednosť.

6. Opis skupín osôb, ktorých sa zber dát dotýka
Zaznamenávame, spracovávame a používame údaje o rôznych skupinách osôb. Medzi typické príklady dát patrí nasledujúce:

Týkajúce sa zákazníkov
Meno, kontaktné údaje, detaily bankového spojenia, detaily o vierohodnosti a údaje o objednávkach, dodávkach, termínoch a platbách.

Týkajúce sa zainteresovaných strán
Meno, kontaktné údaje, záujem o produkty, údaje týkajúce sa odberu noviniek a účasti v súťažiach o ceny

Týkajúce sa zmluvných strán a dodávateľov
Meno, kontaktné údaje, detaily bankového spojenia a údaje o objednávkach, dodávkach a službách, dátach uzatvorenia zmlúv a o platbách

Týkajúce sa zamestnancov
Meno, kontaktné údaje, pozícia v organizácii, stav ako zamestnanec, dôchodca atď., detaily o mzdách, plate či dôchodku, údaje týkajúce sa pracovného času a dát odvodených z pracovnej náplne, spotreby (napr. v bufete), ako aj ďalšie dáta nevyhnutné na zaistenie pracovnoprávneho vzťahu.

Týkajúce sa žiadateľov o zamestnanie
Meno, kontaktné údaje, žiadaná pozícia, kvalifikácia, ďalšie údaje o žiadosti o zamestnanie, údaje o priebehu a výsledku prijímacieho konania.

7. Príjemcovia alebo kategória príjemcov údajov
Príjemcovia vyššie uvedených dát v rámci spoločnosti, a to v miere nevyhnutnej na vykonávanie povinností plynúcich z ich oblasti zodpovednosti. Externí príjemcovia prijímajú osobné údaje v prípade, že to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu. Niektoré prípady príjemcov a spracovateľov dát zahŕňajú i úrady sociálneho poistenia, daňový úrad, dozorné orgány, bankové ústavy, poisťovne a poskytovatelia služieb, a to v súlade s § 11 BDSG.

8. Záväzné termíny pre vymazanie dát
Osobné dáta sú vymazávané v prípade vypršania zákonom danej lehoty pre ich uchovávanie alebo v prípade, že už nie sú viac potrebné na zaistenie vyššie uvedených cieľov.

9. Odovzdávanie údajov do tretích krajín
Údaje nie sú odovzdávané do krajín mimo Európskej únie alebo mimo Európskeho ekonomického priestoru (tretie krajiny).